Paper Cut

ทำมือชี้นิ้ว แล้วใช้ปลายนิ้วชี้เลื่อนกรรไกรไปตัดกระดาษให้เป็นลวดลายหรือรูปทรงต่าง ๆ ถ้าต้องการปล่อยกรรไกรให้แบมือ